PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

O PROJEKCIE

    Projekt „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Działania są odpowiedzią na zjawisko niewielkiego zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie, realizację i ocenę polityk publicznych na terenie powiatu myślenickiego. Projekt realizuje Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Partnerami:

-Powiat w Myślenicach,

-Bjerringbro Gymnastic Forening w Bjerringbro Dania

    Grupę docelową stanowią mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu myślenickiego.

CEL

    Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie, realizację i ocenę polityk publicznych w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Powiatu Myślenickiego

DZIAŁANIA

    Akademia Rzecznictwa skierowana do przedstawicieli organizacji, służąca wzmocnieniu ich kompetencji rzeczniczych i współpracy z samorządem.
    Opracowanie Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia, mającego na celu wzmocnienie roli organizacji w planowaniu i realizacji polityki ochrony zdrowia min.: w oparciu o praktyki duńskich partnerów.
     Stworzenie filmów promujących aktywność społeczną w ramach organizacji pozarządowych oraz reportażu upowszechniającego partycypacyjne tworzenie polityk publicznych.
     Konferencja ekspercka z panelem dyskusyjnym dla instytucji zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, przy udziale wszystkich partnerów.
    Mieszkańcy powiatu będą mogli uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia.
    Podczas Dnia Zdrowia, planowanego na czerwiec 2013 roku, będą udzielane informacje na temat praw pacjenta.

KORZYŚCI

    Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie, realizację i ocenę polityk publicznych w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Powiatu Myślenickiego.


ABOUT THE PROJECT

     "Building of a cooperation network for the promotion of health in Myślenice District" Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

     Project is a response to the limited involvment in the development, implementation and evaluation of public initiatives in the Myślenice district. The project is executed by the Foundation of Art, Adventure and Pleasure (ARST) with the following Partners:

-District Office in Myślenice

-Bjerringbro Gymnastic Forening in Bjerringbro Denmark

     The targeted group is city residents and representatives of NGOs as well as organizations working in the field of health care and support of Myślenice District.

ACTIVITIES

     Academy of Advocacy is addressed to representatives of organizations in order strengthen their advocacy competencies and collaboration with the municipal government.
     The objective of the Social Agreement for Health is to strengthen the role of organization at planning and implementation of health policy with the support coming from the Danish partners.
      Films' production in order to promote social activity within NGO community and video spot on public polices consensus.
      The expert conference with a discussion panel for the organizations involved in health care & protection as well as support - with the involvment of all partners.
      Residents of the district can participate in public consultations concerning protection and health promotion.
      During the Day of Health, scheduled for June 2013, it will be given the information about patient rights.
      The project is implemented with the support of Switzerland under the Swiss program of cooperation with EU countries.

logo SWISS CONTRIBUTION logo ECORYS logo EUROREGION BAŁTYK logo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego logo Starostwo Powiatowe w Myślenicach logo Bjerringbro Gymnastic Forening in Bjerringbro logo Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
© 2012 Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS